Ogłaszamy konkurs fotograficzny, w którym można wygrać ciekawe i smaczne czeskie niespodzianki.
Konkurs trwa od 1.05.2019 do 31.10.2019

Zrób zdjęcie, które tematyczne nawiązuje do Republiki Czeskiej lub samego języka czeskiego
i wyślij na adres: akcent@akcent24.pl

Najlepiej ocenione prace zdobędą nagrody zostaną również zaprezentowane w szkole językowej
Akcent przy ul.Łowickiej 56 w Warszawie

Szczegóły konkursu poniżej
——————————————


 

 

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Český je hezký

I. Organizatorzy

Szkoła językowa Akcent Jana Kępska

II. Uczestnicy

Byli i obecni uczniowie szkoły językowej Akcent

III. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Prace należy przesłać na adres akcent@akcent24.pl z opisem (tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora)

5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Prace nie będą zwracane.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.
Najlepsze prace zostaaną zaprezentowane w szkole językowej Akcent przy ul.Łowickiej 56 w Warszawie.

IV. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza minimalnie jedną fotografię o formacie .jpg lub .png przesłaną drogą mailową
lub osobiście w wersji drukowanej w formacie 10cm/15cm

4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia,
że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

5. Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na www.czeski-warszawa.pl

V. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub drogą mailową do dnia 31.10.2019r.

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do końca listopada 2019r.
Nagrodami są książki czeskich autorów (pisane po czesku lub po polsku) oraz czeskie słodycze. Nagrody trzeba odebrać na ul. Łowickiej 56 (nie będą wysyłane listownie).

VII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z a  kceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie
jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż
dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane
osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających
z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu
wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do
konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo
do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach szkoły językowej Akcent Uczestnik udziela nieodpłatnego
prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz niewyłonienia zwycięzcy.

KONKURS_PRAWA_AUTORSKIE